SkyLPR Test Drive : Awesome Thailand License Plate Recognition Software and very good camera

SkyLPR Test Drive : Awesome Thailand License Plate Recognition Software and very good camera

SkyLPR Test Drive :การทดสอบ Software SkyLPR และชุดกล้องติดหลังรถ Scan เก็บข้อมูลรถยนต์เพื่อใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ส่วนบุคคล หรือ สถานที่ขององค์กร

วิ่งทดสอบการ Scan ภาพป้ายทะเบียน ทั้งสภาพแสงปกติ ,หัวค่ำ และ กลางคืน ผลพบว่ามีประสิทธิภาพที่ดีมาก .วิ่งทำความเร็ว ได้ถึง 40 km./hr   ยังสามารถตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์ที่วิ่งสวนทางมา สามารถใช้งานได้จริง เหมาะสมที่คนไทยเป็นคนผลิต Software เอง ไม่ต้องซื้อ Library ต่างประเทศ สามารถนำไปประยุกต์งานด้านความปลอดภัยสาธารณะได้ และ นำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *