Mozer Chat

Mozer Chat (ระบบสื่อสารภายในองค์กร)

ระบบการสื่อสารรูปแบบใหม่สำหรับองค์กร หน่วยงาน บริษัท ที่จะช่วยให้สมาชิกภายในองค์กรสื่อสารกันง่ายมากขึ้น ระบบที่มีความปลอดภัยในด้านการจัดเก็บข้อมูลที่สื่อสารกันภายใน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และความลับของหน่วยงาน นอกจากนี้เซิร์ฟเวอร์ ยังถูกจัดเก็บไว้ที่หน่วยงานเอง สามารถที่จะนำมาตรวจสอบประวัติ และการใช้งานต่างๆ ของสมาชิกได้ ทำให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการการทำงานของสมาชิกได้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น