dealer

[mk_page_section bg_image=”https://www.informatixplus.com/wp-content/uploads/2017/05/orange-abstract-wallpaper-4.jpg” bg_position=”center center” bg_repeat=”no-repeat” bg_stretch=”true” padding_top=”260″ padding_bottom=”120″ sidebar=”sidebar-1″]

 ระเบียบการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

[/mk_page_section]

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ประกอบธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นหลักและจัดจำหน่ายระบบ CCTV
 2. มีการจดทะเบียนดำเนินการธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาจดยกเลิกหรือเพิกถอนหรืออยู่ในสถานร้าง หรือถูกฟ้องดำเนินคดีทางกฎหมาย
 3. มีความสามารถในการบริหารและพัฒนาธุรกิจในการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการสมัครเป็น ตัวแทนจำหน่าย

 1. กรอกแบบฟอร์ม “ใบสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย” โดยระบุข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงนามโดยผู้มีอำนาจ
 2. ส่งแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ได้ลงนามรับรองสมบูรณ์ไปยัง ฝ่ายขาย โทรศัพท์ 090-9890893
 3. วิธีการส่งตามข้อ 2 มีดังนี้
  3.1 โดยตนเอง
  3.2 โดยผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  3.3 โดย E-MAIL : INFO@INFORMATIXPLUS.COM , KANYAPHAT.K@INFORMATIXPLUS.COM
  3.4 โดยไปรษณีย์ : บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด เลขที่ 65/44 ชั้น 3 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 4. เมื่อบริษัทฯ ได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบ ส่วนงานสนับสนุนการขายจะแจ้งผลการสมัครทางโทรศัพท์มายังท่านภายใน 1 วันทำการ (ภายหลังจากท่านนำส่งใบสมัครและเอกสารประกอบส่งให้ทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว)

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย พร้อมลงนามตามเงื่อนไข

 1. หนังสือรับรอง(อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 2. .ภพ. 20หรือทะเบียนการค้า
 3. บัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 5. สำเนา STATEMENT ย้อนหลัง 3 เดือน**
 6. แผนที่ตั้งสำนักงาน