Mozer in “Bike for Dad” Thailand’s cycling celebration for His Majesty the King. 11 December 2015

Mozer in “Bike for Dad” Thailand’s cycling celebration for His Majesty the King. 11 December 2015

Mozer in “Bike for Dad” Thailand’s cycling celebration for His Majesty the King.

บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด บริษัทในเครือ บมจ. ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย หรือ UPA สนับสนุน การติดต่อสื่อสาร ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกอบัญชาการตำรวจนครบาล, กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการรวมระบบสื่อสารเครือข่ายวิทยุ ช่อง นารายณ์,    รามา,   ศรีอยุธยานอกจากนี้ยังมีระบบ Dispatcher ซึ่งเป็น ระบบควบคุมสั่งการจากคอมพิวเตอร์ ที่สามารถสั่งการไปยังทุกช่องสนทนา และผู้ใช้งานทุกคนในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวก ง่ายต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ๆปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *